Samarbetspartners

HPSolartech

Våra samarbeten

Vi bedriver samarbeten inom produktutveckling, försäljning, elsäkerhet, branschstandardisering och riskhantering. Det innebär att vi regelbundet utbyter erfarenheter med olika aktörer såsom tillverkare, nätägare, försäkringsbolag, teknikkonsulter, räddningstjänst och större kunder. Målet med våra samarbeten är att kontinuerligt förbättra förutsättningar för en ekonomisk, säker och långsiktig drift av storskaliga solenergianläggningar.

STATKRAFT

Statkraft är Europas största producent av förnyelsebar energi och Sveriges fjärde största elproducent. I Sverige äger och driver Statkraft vattenkraftverk, vindkraftverk och fjärrvärmeanläggningar. Statkraft är en av nordens största elleverantörer till den kraftintensiva industrin.

För att ytterligare stärka industrins möjligheter att använda förnyelsebar kraft samarbetar Statkraft och HPSolartech sedan en tid tillbaka med att erbjuda nya möjligheter och lösningar inom energiområdet.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en grupp bestående av 23 oberoende kundägda bolag som samarbetar under samma varumärke. Länsförsäkringar erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster för privatpersoner, företag och lantbrukare.

Länsförsäkringar Uppsala är delägare i HPSolartech och vi arbetar tillsammans för att utveckla säkerhetslösningar och standards för att minska risker för alla branschens aktörer.

Solis

Solis (Ginlong Technologies) är en av världens ledande tillverkare av strängväxelriktare och levererar produkter i det absoluta toppskiktet vad gäller prestanda och tillförlitlighet. Bolaget marknadsför sina produkter under varumärket Solis och är noterat på SZSE.

Solis producerar HPSolartechs växelriktare och vi samarbetar också kring utvecklingen av den nyligen lanserade plattformen för stora kommersiella installationer.

LUXEN

Luxen är medelstor tillverkare i den absoluta framkanten vad gäller produktionsteknik, prestanda och innovation. Bolagets växer snabbt och deras produkter finns på ett 60-tal marknader runtom i världen.

Luxen och HPSolartech har en stor samsyn vad gäller systemtänkande, kvalitetsstyrning och innovationsarbete. Det är ingen slump att de håller 50+ patent inom området. Tillsammans driver vi innovations- och utvecklingsarbete för att ta fram nya produkter och lösningar för den skandinaviska marknaden.

IGEN Tech

IGEN Tech är ett teknologiföretag med fokus på IoT, AI och lösningar för distribuerade förnybara energisystem. Bolaget utvecklar både hård- och mjukvara och har varit verksamt i energisektorn i över 12 år. Kunderna återfinns i 122 länder, då främst under varumärket Solarman.

IGEN Tech och HPSolartech delar visionen kring en framtid där en betydande del av energiproduktionen sker i distribuerade miljöer. Detta gäller inte minst solenergi. Vi har därför valt att basera våra lösningar för övervakning och styrning på IGEN Techs plattform.

Chiko Solar

Chiko Solar är en ledande tillverkare av montagesystem för alla typer av tak- och markinstallationer med kunder över hela världen. Bolaget har moderna och flexibla produktionslinor och har erhållit ett flertal internationella kvalitetsutmärkelser.

Genom samarbetet med Chiko Solar har HPSolartech hittat en partner som kan tillverka våra montagelösningar och samtidigt möta våra höga krav på precision, kvalitet och korta utvecklingscykler. Det senare är en förutsättning för att vi ska kunna hålla den snabba takt vi önskar i vår produktutveckling.

CapMan

CapMan är ett ledande Nordiskt förvaltnings- och investmentbolag. I sin fastighetsverksamhet jobbar man aktivt med sina value-add fonder för att tillföra värde. Detta sker exempelvis genom re-positionering och ombyggnationer.

För CapMan är hållbarhet och långsiktig värdeförädling helt centralt. HPSolartech hjälper CapMan uppnå sin vision genom att leverera standardiserade system av industriell kvalitet som är väl anpassade för en rationell och kostnadseffektiv drift under lång tid.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Uppsala ansvarar för brandförsvaret i Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner. Räddningstjänsten arbetar med så väl förebyggande arbete som direkta insatser vid brand. I takt med utbyggnaden av solenergi uppstår nya frågeställningar och riskbilder som verksamheten behöver förhålla sig till.

I samarbetet med Räddningstjänsten Uppsala arbetar vi med riskanalys, informationsstandardisering och att förmedla kunskaper kring solenergisystem generellt.  Genom samarbetet kan vi hjälpa till att lägga grunden för nationella riktlinjer men också få viktig kunskap kring hur vi bäst utformar våra produkter för att minimera risker för alla intressenter.